Bestuur & Raad van Toezicht

Bestuur van het Fonds, artikel 6

De leden van het bestuur worden benoemd op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering van de Maatschappij. In het bestuur mogen alleen kunstenaarsleden zitting hebben. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Ten hoogste twee bestuursleden mogen zittingen hebben in het bestuur van de Maatschappij. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaries en een penningmeester. Voor de vervulling van de functie van penningmeester kan de penningmeester van de Maatschappij nimmer in aanmerking lomen.

Voorzitter
Harry Heyink
Harry [at] stichtingwwfonds.nl

Penningmeester
Raymond Perridon
Raymond [at] stichtingwwfonds.nl

Secretaris
Marianne Volmer
Marianne [at] stichtingwwfonds.nl

Lid bestuur
Anneke Kuyper
Willem Vaarzon Morel
Valentijn van der Heide

Raad van Toezicht, artikel 6

De Raad van toezicht bestaande uit drie ledenkunstenaars die wordt benoemd door de algemene ledenvergadering van de Maatschappij. De taak van de Raad van Toezicht bestaat uit het houden van toezicht op de handelingen van het bestuur, het verlenen van adviezen, en het verlenen van goedkeuring tot het verrichten van bestuurshandelingen ten aanzien waarvan zodanige goedkeuring bij deze statuten is voorgeschreven. De Raad van Toezicht hebben het recht bestuursvergaderingen bij te wonen.

Peter van Hugten
Diana Blok
Moritz Ebinger