Bestuur & Raad van Toezicht

Bestuur van het Fonds, artikel 6

De leden van het bestuur worden benoemd op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering van de Maatschappij. In het bestuur mogen alleen kunstenaarsleden zitting hebben. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Ten hoogste twee bestuursleden mogen zittingen hebben in het bestuur van de Maatschappij. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaries en een penningmeester. Voor de vervulling van de functie van penningmeester kan de penningmeester van de Maatschappij nimmer in aanmerking lomen.

Voorzitter
Elias Tieleman
e.tieleman [at] cibap.nl

Penningmeester
Valentijn van der Heide
Valentijn [at] stichtingwwfonds.nl

Secretaris
Selby Gildemacher
Selby [at] stichtingwwfonds.nl

Lid bestuur
Friso Witteveen
Marieke Bolhuis

Raad van Toezicht, artikel 6

De Raad van toezicht bestaande uit drie ledenkunstenaars die wordt benoemd door de algemene ledenvergadering van de Maatschappij. De taak van de Raad van Toezicht bestaat uit het houden van toezicht op de handelingen van het bestuur, het verlenen van adviezen, en het verlenen van goedkeuring tot het verrichten van bestuurshandelingen ten aanzien waarvan zodanige goedkeuring bij deze statuten is voorgeschreven. De Raad van Toezicht hebben het recht bestuursvergaderingen bij te wonen.

Agniet Snoep
Frank Lisser
Richtje Reinsma