Procedure

Het Fonds voor Arti-Kunstenaars onderzoekt de aanvragen natuurlijk zorgvuldig. De aanvrager dient middels het aanvraagformulier o.a. inzage in zijn financiële positie te geven. De onafhankelijke bestuursleden die tot geheimhouding verplicht zijn, gaan samen met de aanvrager na of er inderdaad sprake is van financiële nood. Indien nodig verwijst het bestuur de aanvrager door naar een instelling die in een specifieke situatie beter in staat is hulp te bieden. De ondersteuning van het fonds is uitsluitend bestemd voor kunstenaarsleden van Arti et Amicitiae en het gaat telkens om een eenmalige financiële bijdrage, nooit om periodieke uitkeringen ter verbetering van het inkomen.

Het WWFonds vergadert 2 maal per jaar nl. kort na 21 maart en kort na 21 september. De aanvragen inleveren of opsturen voor 21 maart en 21 september naar:

WWFonds
T.a.v. de secretaris
P.a. Arti et Amicitiae
Rokin 112
1012 LB Amsterdam

Bij spoedgevallen contact opnemen met de secretaris van het WWFonds.

Bestuur

Het fondsbestuur bestaat uit vijf leden, allen ook kunstenaarleden van Arti et Amicitiae. Zij zijn benoemd voor het leven door de algemene ledenvergadering van de Maatschappij Arti et Amicitiae.

Toezicht

De Raad van Toezicht, bestaande uit drie door de algemene ledenvergadering van de Maatschappij Arti et Amicitiae benoemde kunstenaars, ziet toe op de adviezen en besluiten van het fondsbestuur.

Vermogen

Het budget dat het fonds jaarlijks te besteden heeft, bestaat uit de rente op de belegging van het fondskapitaal en de bijdrages van de leden kunstenaars. Dit bescheiden vermogen werd in de loop der jaren opgebouwd uit contributies, premies, schenkingen en legaten en is grotendeels uitgeleend aan Arti et Amicitiae. De rente op deze lening is beschikbaar voor de noodhulp van Het Fonds voor Arti-Kunstenaars.