Regelementen

======================================================

  • Het Bestuur, lees, Het Bestuur van de Stichting het Fonds voor Weduwen en Wezen van Kunstenaars Leden der Maatschappij Arti et Amicitiae.
  • Een aanvraagformulier voor financiële ondersteuning is op de Website van Stichting Het WWFonds te downloaden, een gedrukte versie is opvraagbaar bij de secretaris van Stichting het WWFonds, contact gegevens zie Website WWFonds.
  • Een gedrukt aanvraagformulier is tijdens opening uren af te halen bij het secretariaat van Arti et Amicitiae Rokin 112
  • Mocht u vragen hebben of op moeilijkheden stuiten de aanvraag compleet in te dienen, neem dan contact op met de secretaris van het WWFonds Bestuur, contact gegevens zie Website WWFonds

======================================================

Regelement Beoordeling Aanvragen.

Dit is een regelement in de zin van artikel 11 van de statuten van de Stichting het Fonds voor Weduwen en Wezen van Kunstenaars Leden der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Artikel 1 
Aanvragen voor steunverlening van stemrecht hebbende kunstenaarsleden van de Maatschappij Arti et Amicitiae dienen schriftelijk en gemotiveerd bij het Bestuur van Stichting te worden ingediend. Het Bestuur heeft voor dit doel een aanvraagformulier opgesteld dat door de aanvrager dient te worden gebruikt. Het Bestuur kan de aanvrager verzoeken evt. nadere informatie of documentatie te verstrekken.

Artikel 2
Het Bestuur beoordeelt aanvragen tweemaal per jaar. Aanvragen moeten zijn ontvangen door het Bestuur op 21 maart of 21 september voor beoordeling in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Artikel 3
Aanvragen kan het gehele kalender jaar. Een eerste aanvraag van de aanvrager zal altijd na de in artikel 2 van dit regelement genoemde data worden behandeld. Na een eerdere gehonoreerde aanvraag wordt de volgende aanvraag, gedaan door één en dezelfde aanvrager, niet eerder dan na 30 maanden behandeld, is een eerdere aanvraag niet gehonoreerd dan kan men in het daaropvolgende belasting jaar weer een aanvraag indienen. 

Artikel 4
Aanvragen en de beoordeling daarvan worden allen door het Bestuur afzonderlijk behandeld. Het Bestuur bepaalt het bedrag ter ondersteuning tot een maximum van Euro 5000, –per aanvraag. Voor de uitkeringen van een bedrag van meer dan Euro 2500, — aan een persoon per aanvraag is goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.

Artikel 5
Het Bestuur en de Raad van Toezicht beslissen bij meerderheid van stemmen. De beslissing op de aanvraag wordt de aanvrager zo snel mogelijk medegedeeld door het Bestuur. Het Bestuur is niet gehouden zijn beslissing te motiveren.

Artikel 6
Aanvragen voor steunverlening die niet voldoen aan de eisen van artikel 1 en 2 van dit regelement, of waarbij het aanvraagformulier als bedoeld in artikel 1 van dit regelement niet volledig is ingevuld, of wanneer niet is voldaan aan het verzoek van het Bestuur om nadere informatie of documenten als bedoeld in artikel 1 van dit regelement, kunnen door het Bestuur worden afgewezen zonder onderzoek te doen naar de reden van de aanvraag.

Artikel 7
Het Bestuur beoordeelt of de aanvrager in financiële nood verkeert aan de hand van het aanvraagformulier en eventuele nader verstrekte informatie of documenten. Ook kan het Bestuur zelf informatie verzamelen die het kan betrekken bij de beoordeling.

Artikel 8 
Bij de beoordeling of de aanvrager in financiële nood verkeert houdt het Bestuur rekening met het verwachte jaarinkomen van de aanvrager en van de persoon waarmee de aanvrager een gezamenlijke huishouding voert in het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan. Ook houdt het Bestuur rekening met het vermogen van de aanvrager en de persoon waarmee de aanvrager een gezamenlijke huishouding voert op het moment van de aanvraag.

Overige omstandigheden die de aanvrager betreffen en waarmee het Bestuur rekening kan houden zijn onder andere gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, ziekte, zorgtaken voor naasten, onverwachte eenmalige kosten, in de voorafgaande 30 maanden al verleende steun, duur van het lidmaatschap van Arti et Amicitiae en de aanwending van de steun door de aanvrager.

Artikel 9
Het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn gehouden aanvragen vertrouwelijk te behandelen. Aanvragen worden na 72 maanden vernietigd.