Parkreglement

Preambule over doel en wijze van handhaving van het Parkreglement

Het Bungalowpark Zuiderveld omvat een terrein waarop ruim honderd bungalows staan in een groene omgeving. De bungalows en de percelen waarop ze zijn gebouwd, zijn particulier eigendom. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke voorzieningen voor alle eigenaren en gebruikers van de bungalows. Voorbeelden zijn: riolering, wegen, containers voor de afvoer van afval en de hoofdwaterlopen voor de afvoer van hemelwater.

Op het Park zijn de bewoners van de bungalows dus, ondanks de ruime percelen, afhankelijk van elkaar en van de gemeenschappelijke voorzieningen om het verblijf op het park tot een aangename bezigheid te maken. In de statuten van de Vereniging van Eigenaren is vastgelegd dat het Zuiderveld een Park is van Rust en Ruimte. Voor de instandhouding daarvan dient het Huishoudelijk Reglement en meer in het bijzonder het Park Reglement, dat deel uitmaakt van het Huishoudelijk Reglement.

Daarenboven geldt, dat Bungalowpark Zuiderveld is gelegen in Nederland, in de Gemeente Coevorden. Dat betekent dat zowel de Nederlandse wetgeving (vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek) als de regelgeving van de Gemeente Coevorden van kracht zijn op het park. De bestemmingsplannen die voor het terrein van het Zuiderveld gelden, regelen de bestemming en het gebruik van de ruimte (grond en bebouwing) op het Park. De bestemming van de bungalowpercelen op het Park is verblijfsrecreatie.

Het Parkreglement, als onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren, is bedoeld om de afspraken die de eigenaren van de bungalows maken over de sociale omgang met elkaar en met de fysieke omgeving van het Park, vast te leggen. Rust en ruimte en beperking van overlast zijn daarbij de uitgangspunten.

De afspraken komen op democratische wijze tot stand in de Algemene Ledenvergadering. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en belangen van de verschillende (groepen) bewoners, maar uiteindelijk beslist de meerderheid.

Het is vooral de verantwoordelijkheid van de bewoners, gebruikers en bezoekers van de bungalows zelf, om ervoor zorg te dragen dat de gedragsregels worden nageleefd. Door elkaar erop aan te spreken en door afspraken te maken over het beperken van overlast. Het zijn de eigenaren die daar eindverantwoordelijk voor zijn, zoals zij dat ook zijn voor het gedrag van de gebruikers en huurders van hun bungalows.

Van de bewoners/eigenaren van de bungalows wordt verwacht dat zij overlast voor anderen, zoals die voortkomt uit het reguliere gebruik en onderhoud van de woning en de tuin, tot een minimum beperken.

Bij activiteiten die meer dan reguliere overlast kunnen veroorzaken voor buren en/of andere bewoners – zoals bouw- en verbouwwerkzaamheden aan en om de bungalow – wordt van eigenaren verwacht dat zij vooraf met hun buren overleggen over de planning van de werkzaamheden en over mogelijkheden om de onvermijdelijke extra overlast te beperken. Pas als dat overleg, na de nodige inspanningen, niet leidt tot consensus, kan het bestuur worden ingeschakeld.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de handhaving van het Parkreglement. De parkbeheerder speelt daarbij een belangrijke rol. Bij conflicten tussen en met bewoners die worden gemeld bij het bestuur en/of de beheerder – zeker als die voortvloeien uit het Parkreglement – zal eerst worden geprobeerd via goed overleg tot een oplossing te komen. Het bestuur volgt daarbij het Parkreglement. Bij het ontbreken van een toepasselijke bepaling zal het bestuur in de geest van het Parkreglement handelen.

Bij overtredingen van het Parkreglement die naar het oordeel van het bestuur niet kunnen worden getolereerd, zal een boete worden opgelegd. Bij aanhoudende en/of ernstige overtreding van het Parkreglement zullen juridische middelen worden ingezet om beëindiging af te dwingen.

Naast de regelgeving in het Parkreglement bestaat er voor permanente bewoning op het Park, voor het kappen van bomen, voor het afvoeren van grof vuil, voor bodemverontreiniging en voor de afvoer van hemelwater gemeentelijke regelgeving. Deze geldt voor alle eigenaren, bewoners en bezoekers. Handhaving van deze publieke regelgeving is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Op de website van de gemeente (www.coevorden.nl) is daar alle informatie over te vinden.

 

Parkregelement ‘Het Zuiderveld’

 1. a) De onderstaande verplichtingen gelden voor leden, alsmede voor een ieder die al dan niet tegen betaling op verzoek van of in overleg met een lid het park betreedt.
 2. b) Op het park dienen de regels volgens de in Nederland geldende verkeerswetgeving te worden nageleefd, inclusief specifieke regels, die voor zover mogelijk zullen worden aangegeven met in het openbaar verkeer gangbare verkeersborden.
 3. c) Het park zal worden beschouwd als een woonerf, hetgeen onder meer betekent dat niet harder dan stapvoets gereden mag worden.
 4. d) De rondweg op het park, beginnend tussen bungalow nummer 63 en 57 en eindigend tussen nummer 25 en 34 mag slechts in één richting worden bereden, met uitzondering van fietsers, voor wie het rijden in beide richtingen is toegestaan.
 5. e) Crossmotoren, crossbrommers en bromfietsen met opgevoerde motor mogen niet op het Park worden gebruikt. Bromfietsen mogen tussen 19.00 uur en 9.00 uur de volgende dag niet met ingeschakelde motor op het terrein rijden.
 6. f) Vrachtauto’s zijn op de wegen van het park niet toegestaan, tenzij het vrachtwagens betreft die bestuurd mogen worden met een rijbewijs voor personenauto’s. Bedrijfswagens die worden ingezet voor afvalverwijdering en onderhoud in opdracht van de Vereniging van Eigenaren, zijn hiervan uitgezonderd.
 7. g) Het is niet toegestaan voertuigen op de wegen (inclusief de draaicirkels op het einde van doodlopende wegen) of in de bermen te parkeren. Mede met het oog hierop dienen de leden er zorg voor te dragen dat er voldoende parkeergelegenheid is bij de bij hen in bezit zijnde bungalow(s).
 8. h) Eventuele toegebrachte schade aan wegen, bermen en andere eigendommen van de vereniging, veroorzaakt door verkeer op het park, zal verhaald worden op het lid voor wiens bungalow dit verkeer bedoeld was.
 9. i) Het is niet toegestaan campers, boottrailers, veewagens, aanhangwagens, caravans en dergelijke op het park te plaatsen voor een periode langer dan één nacht achtereen op de collectieve parkeerplaats (bij de ingang van het Park) en langer dan vijf nachten achtereen op het eigen perceel. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleine aanhangers waarvan het gebruik gerelateerd is aan het bewonen van c.q. recreatief verblijven in de bungalow, waarvoor geen limiet aan het aantal nachten van kracht is.

Evenmin is het toegestaan op het (eigen) terrein van het park campers, caravans en/of gezinstenten als kampeerfaciliteit te exploiteren of te gebruiken.

 1. j) Het is niet toegestaan op het park te collecteren, tenzij vooraf toestemming van het bestuur is verkregen.
 2. k) Het is een lid verboden in zijn bungalow een winkel, horecavoorziening of andere nering te drijven,  tenzij zulks uitdrukkelijk is toegestaan volgens de koopakte waarbij deze bungalow met toebehoren, respectievelijk de ondergrond aan het betreffende lid werd geleverd.
 3. l) Het is niet toegestaan op het Park reclame of propaganda te maken, behoudens bij en ten behoeve van de Gasterij en/of receptie en op het eigen perceel voor de verkoop of verhuur van de woning, alsmede in een daarvoor door het bestuur geplaatste vitrine bij de ingang van het Park, dit laatste na schriftelijke toestemming van het bestuur en tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.
 4. m) Op het park dienen huisdieren buiten het eigen terrein aangelijnd te zijn. Uitwerpselen van deze dieren buiten het eigen terrein dienen te worden opgeruimd.
 5. n) Huishoudelijk afval dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd in de containers bij de ingang van het Park. Het is niet toegestaan afval naast de containers te plaatsen. Grof vuil en tuinafval moet, door of namens de leden, afzonderlijk worden afgevoerd naar daarvoor door de Gemeente Coevorden aangewezen afvalstations.
 6. o) Het is verboden geluidshinder te veroorzaken door gebruik van radio of andere geluidsdragende apparatuur en/of instrumenten.
 7. p) Gebruik van geluidsoverlast veroorzakende werktuigen en gereedschappen moet tot een minimum worden beperkt en is, evenals het afvoeren van tuin- en bouwafval, niet toegestaan vóór 9.00 uur en na 19.00 uur. Gebruik van deze werktuigen en gereedschappen en het afvoeren van tuin- en bouwafval is ook niet toegestaan op zondagen en op algemeen erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

Met werktuigen en gereedschappen in de zin van deze bepaling wordt in elk geval, maar niet uitsluitend, gedoeld op mechanische of gemotoriseerde hulpmiddelen die worden gebruikt voor werkzaamheden als grasmaaien, kanten steken, bladblazen, houtzagen, hout verhakselen, ander tuinonderhoud en (klein) onderhoud aan de bungalow en andere opstallen op het perceel..

 1. q) Het uitvoeren van bouw- en aanlegwerkzaamheden die meer dan reguliere overlast veroorzaken, zoals nieuwbouw aan of verbouw van de bungalow, groot onderhoud aan de bungalow en aan andere opstallen op het eigen perceel, evenals grootschalige herinrichting van de tuin, is alleen toegestaan in de maanden september tot en met mei, met uitzondering van de in die maanden vallende schoolvakantieperiodes (voor zover deze op de website van de rijksoverheid worden voorgeschreven dan wel aanbevolen). Daarnaast moet de regelgeving uit lid o) worden nageleefd.
 2. r) Het is verboden met een paard of pony het park te betreden.
 3. s) Het is een ieder verboden zich via tuinen van andere percelen te verplaatsen op het park. De harde wegen dienen gevolgd te worden.
 4. t) Het is verboden de onder het beheer van de vereniging vallende bomen en struiken te rooien of zodanig te beschadigen dat deze daaraan te gronde gaan. Wanneer rooien uit een oogpunt van normaal onderhoud noodzakelijk geacht wordt, dient dit in opdracht van het bestuur te worden uitgevoerd.
 5. u) Ieder lid is verplicht zijn bungalow en het terrein om zijn bungalow heen, inclusief de aanwezige greppels, goed te onderhouden. Daarbij dienen bomen en struiken welke aansluiten op de wegen op het park zodanig gesnoeid te worden dat een normaal gebruik van de wegen niet wordt belemmerd.
 6. v) Uit het oogpunt van verkeersveiligheid en om beschadigingen aan het wegdek van de wegen te voorkomen, dienen nieuwe beplantingen tenminste 1,30 m vanaf de verharde weg te worden aangebracht en volgens gemeentelijke regelgeving ook tenminste een halve meter vanaf de erfafscheidingen.

Voorts is het niet toegestaan om voorwerpen, waaronder veldkeien, beeldjes, paaltjes en dergelijke, in de bermen langs de wegen op het Park te plaatsen.

 1. w) Ieder lid is verplicht het eigen terrein van de bij hem in bezit zijnde bungalows duidelijk af te bakenen. Omheiningen zijn hierbij toegestaan, mits deze niet hoger zijn dan één meter, uitgezonderd natuurlijke afscheidingen door middel van bomen en/of struiken. Het gebruik van prikkeldraad als omheining is niet toegestaan.
 2. x) Herstel van schade, toegebracht aan de ondergrondse leidingen op het terrein van de eigen bungalow van een lid, waaronder begrepen herstel van schade aan bekabeling en riolering, is voor rekening van het betrokken lid.
 3. y) Een lid is, indien hij zijn bungalow om niet of tegen betaling aan een derde ter beschikking stelt, verplicht aan deze derde het parkreglement ter hand te stellen in een voor die derde begrijpelijke taal.
 4. z) Het afsteken van vuurwerk is slechts toegestaan op Oudejaarsavond tussen 23.00 uur en 01.00 uur en uitsluitend bij de ingang van het Park. De afsteker van het vuurwerk dient ervoor te zorgen dat de veroorzaakte vervuiling uiterlijk op Nieuwjaarsdag om 12.00 uur is opgeruimd.

Ter voorkoming van schade aan wegen (opdooi) en aan natuur is het niet toegestaan op de asfaltwegen op het Park strooizout te gebruiken om gladheid tegen te gaan. Bij grote overlast door sneeuw of gladheid kan contact worden opgenomen met de beheerder.